Hembesök

Interprofessionellt team gör hembesök hos patient i öppenvård

Tidsåtgång: heldag

Medverkande: minst 2 studenter + handledare

Nivå: hög komplexitet

När ska verktyget användas:
Verktyget används i öppenvården när en hög grad av komplexitet önskas i lärandet.
Övningen ökar studenternas förståelse för patientens behov utifrån personcentrerad vård i relation till de olika professionerna kompetens. Verktyget tydliggör varje professions kompetensområde utifrån från patientens behov. 

Hur gör man?
Verktyget kräver en mycket planering för att sammanföra respektive interprofessionellt team med en patient som vill ta emot IPE-team i hemmet. Patienten måste vara införstådd i att studenter genomför hembesöket tillsammans med handledare och ha avsatt tillräckligt med tid för besöket.

Studenterna förbereder sig tillsammans med en gemensam samling och inläsning före besöket, förslagsvis ca 30 – 60 min. Besöket genomförs med intervju, anamnes och statustagning samt förslag på åtgärder utifrån respektive profession.

Använd en framtagen modell, se länk till CKU Hembesöksmodellen.

Efter hembesöket samlas teamet /studenterna och går igenom sina respektive resultat och
reflekterar över utfallet för varje profession och gemensamt.
Tavelmodellen används vid för- och efterarbetet.

Utmaningar
Övningen kräver en hel del planerande för att samordna kalendrar för samtliga inblandade professioner samt att hitta en patient som vill medverka. 

Mer information
Se länk CKU hemsida samt Resuser.