Bakgrund

Interprofessionell utbildning (interprofessional education) sker när två eller flera professioner lär med, av och om varandra för att förbättra samarbete och vårdkvalitet. Denna definition använder WHO, den kommer från ett omfattande brittiskt arbete i CAIPE, Centre for the Advancement of Interprofessional Education.

IPE är mer än att olika professioner gör samma saker vid samma tid. Olika professioner kan vistas i samma miljö (till exempel vid ett undervisningstillfälle) utan att det ger samma utfall som om att medvetet klargöra och ta i anspråk varandras kompetenser i förhållande till ett gemensamt mål. IPE behöver ha tydligt mål och tydliga metoder.

“After almost 50 years of enquiry, the World Health Organization and its partners acknowledge that there is sufficient evidence to indicate that effective interprofessional education enables effective collaborative practice. “

(Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice WHO 2010)

Utbildningen ger bästa möjliga förutsättningar för att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla en verksamhet i nära samverkan med andra professioner.

(KI Vision 2020)

Interprofessionell kompetens är en av vårdens sex kärnkompetenser. Professionell kompetens är nödvändig för medarbetare inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård.

Genom att systematiskt få ta del av IPE blir studenterna mer benägna att arbeta över professionsgränser vilket enligt olika studier (se Resurser) leder till en bättre vård för patienterna: kortare vårdtiden, färre återbesök och nöjdare patienten.

IPE innebär att varje profession får en större förståelse och kunskap om andra professioners kompetens samt tränas i att samverka för maximera nyttan för patienten/personen som vården utgår från. Detta arbetssätt stärker den personcentrerade vården.

Genom att interprofessionella moment kommer in tidigt i utbildningen och fortsätter under hela utbildningen blir detta arbetssätt en naturlig del av den professionella utvecklingen för studenterna. Studentens medvetenhet om informella strukturer i vården ökas vilket också kan underlätta den personcentrerade vården.

Under fliken Resurser finns det fördjupningsmaterial för den som vill veta mer om IPE-studier och -forskning.

Läs mer på KI IPE hemsida: http://ki.se/medarbetare/interprofessionell-utbildning-ipe

Begrepp och definitioner

Du som vill fördjupa dig i begrepp och definitioner kan gå vidare till resurssidan där du hittar fördjupningar och länkat material.

Interprofessionell utbildning/Interprofessional Education (IPE)
Interprofessionell utbildning sker när två eller flera professioner lär med, av och om varandra för att förbättra samarbetet och vårdkvalitet.

Interprofessionellt lärande/Interprofessional learning (IPL)
Det lärande som uppstår genom interaktion mellan medlemmar av två eller flera professioner. Detta kan vara resultatet av interprofessionell utbildning eller uppstå spontant.

Interprofessionell samverkan/Interprofessional collaboration
Samverkan mellan samtliga involverade professioner utifrån respektive professions färdigheter och styrkor. Med den synergieffekt som uppstår optimeras kvaliteten av patientens vård och rehabilitering.

Interprofessionellt vårdande/Interprofessional Care (IPC)
Vårdande som systematiskt fokuserar på interprofessionella aktiviteter. Utvecklas vid exempelvis Klinisk utbildningsavdelning.

Interprofessionell praktik/Interprofessional practice (IPP)
När två eller fler professioner arbetar tillsammans med ett gemensamt mål, åtagande och ömsesidig respekt för varandra.

Interprofessionellt team/Interprofessional team
En grupp bestående av olika professioner som behandlar och koordinerar vård och rehabilitering där målen sätts i samverkan.Teamet möts regelbundet. Teamet lär med, om och av varandra.

Multiprofessionell utbildning/Multiprofessional education (MPE)
När två eller flera professioner lär vid sidan om varandra d.v.s. man lär parallellt snarare än i interaktion med varandra.

Team
Ett team är ett mindre antal individer med kompletterande kunskaper och färdigheter som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål och har ett ömsesidigt ansvar för teamets prestationer.

Teamarbete
Är den process som uppstår när en grupp individer, med gemensamt satta mål, arbetar tillsammans. Gruppen ser sig själva som ett team och möts på regelbunden basis för att uppnå och utvärdera målen. Viktiga egenskaper i teamet är regelbunden kommunikation, koordination, distinkta roller, uppgifter där man är beroende av varandra samt delade värderingar.

Teamkompetens

De kunskaper, färdigheter, attityder och beteenden som underlättar effektivt interprofessionellt samarbete som kommunikation och samarbetsförmåga.

Tvärprofessionell utbildning

Synonym för interprofessionell utbildning.

Uniprofessionell utbildning/Uniprofessional education

Medlemmar ur samma profession arbetar och lär tillsammans.