Starta & förankra

Nedan följer en mycket detaljerad beskrivning steg för steg för att komma igång med IPE-aktiviteter.

Se detta som ett smörgåsbord där den organisation som du befinner dig i avgör vilka delar i denna beskrivning som behöver användas. Det är inte nödvändigt att förankra och organisera på detta grundliga sätt men ofta kan noggrann planering bidra till ett långsiktigt hållbart resultat. Fundera dock gärna igenom frågorna tillsammans i det team som ska arbete med IPE aktiviteterna innan ni startar så kan ni se om det är något ni behöver utreda vidare.

Testa gärna en enkel aktivitet först som inte behöver allt för stor uppstarts planering.

Klicka på fälten nedan för navigering i den stegvisa beskrivningen.

Frågor att ställa:

 1. Finns det handledarkompetens i organisationen med IPE kompetens?
 2. Finns möjlighet att ha interprofessionella utbildningsmoment samt handledarteam?
 3. Anser ledningen att IPE är en viktig del i utvecklingen av verksamheten?
 4. Finns det en kärna av fast anställd personal på kliniken? Ser dessa att
  interprofessionellt arbete är viktigt?
 5. Samarbetar kliniken med något lärosäte i dagsläget? Hur samarbetar verksamheten/VIL med lärosätet kring IPE? 
 6. Har klinisk adjunkt/lektor möjlighet att medverka vid uppstarten? På vilket sätt kan dessa samverka kring IPE med handledare.
 1. Utse en arbetsgrupp som är representativ för verksamhetens professioner som
  har som uppgift att ta fram underlag för IPE-moment. (Se fliken Aktivitet)
 2. Analysera era resurser i form av tid, ekonomi, organisation och kvalitet.
 3. Analysera om befintliga resurser ger möjlighet att starta med den IPE-aktivitet
  ni planerar.
 4. Få ett beslut från verksamhetsledningen och respektive kursansvarig om start av
  IPE-aktivitet.
 5. Skriv en överenskommelse för införandet av IPE-aktivitet mellan
  utbildningsansvarig lärosäte och verksamhet.
 6. Informera berörda personalstyrkan om beslutet att starta en IPE-aktivitet.
 1. Samarbeta med respektive program, utse ansvarigt IPE-handledarteam med
  AKA/studentansvariga från respektive profession (minst två professioner
  krävs).
 2. Schemalägg möten för gemensam planering. Utse en sammankallande.
 3. Planera studentcentrerade aktiviteter gemensamt utifrån de interprofessionella
  lärandemålen i programmens styrdokument.
 4. Koppla alltid aktiviteterna till kursmålen/interprofessionella lärandemål.
 5. Kontroller att planeringen stämmer mot respektive program/professions
  kursmål.
 6. Besluta slutgiltigt om vilken IPE-aktivitet som ska användas (se fliken
  Aktivitet).
 7. Inom primärvården kan AVC-AKA vara sammanhållande för att samla studenter från primärvårdsområdet genom tillgång till KLIPP. Lång framförhållning krävs dock.
 8. .Se över vilka resurser som krävs för att göra denna aktivitet i form av lokaler
  ex. mottagningsrum och handledartid (se även Beslut och mandat). Säkerställ att
  resurserna kan frigöras.
 9. Se över hur studenternas schemaläggning kan anpassas för att få till
  gemensamma placeringar.
 10. Planera i god tid, helst så fort placeringarna för terminen är klara.
 11. Skapa mallar för IPE-aktivitetens koppling till lärandemål för respektive
  profession samt besluta om utvärdering och bedömning (se flik Avsluta). Se
  mallar för schema. På respektive utbildnings hemsida finns kursplan.
 12. Se över om det går att skapa interprofessionella mötesytor som ev. infotavla,
  fikamöjligheter etc.
 13. Säkerställ kunskap om lärandemålen i handledarteamet och sprid kännedom om
  det i personalgruppen i samverkan med lärosätet.
 1. Besluta i samråd med lärosätet när studenter ska tas emot. Samverka med VIL-
  samordnare gällande planeringen av antalet studenter. KLiPP.
 2. Sammankallande AKA/studentansvarig schemalägger möten för IPE-teamet.
 3. Upprätta kontakt med ledningen på verksamheten för uppföljning av IPE-aktiviteten.
 4. Informera inför uppstarten på arbetsplatsträff, APT, om vad IPE innebär samt
  varför det görs som eget moment.
 5. IPE-handledarteamet ansvarar gemensamt för handledningen av studenter under
  IPE-momentet.