Simulering

Studenter samlas runt ett scenario som speglar en så verklig situation som möjligt i
verksamheten. Handledare eller student kan spela patient (Om möjligt kan en proffs
patient medverka). Studenter agerar utifrån sina respektive professioner. Andra
studenter och handledare är observatörer

Tidsåtgång: 4-6 h

Medverkande: 4-10

Nivå: hög

När ska verktyget användas?
Verktyget används när studenterna ska träna på komplexa situationer. Dels för att få en uppfattning om hur det är att arbeta i “verkliga” situationer (t.ex. under tidspress och med olika samarbetspartners), dels för att öka förståelsen för patientens roll i den komplexa vårdsituationen i en personcentrerad vård. 

Hur gör man?
För att genomföra övningen samlas studenter runt ett scenario som speglar en så verklig situation som möjligt i verksamheten. Situationen kan väljas utifrån vad studenterna och handledarna uppfattar som komplexa situationer.

Roller fördelas som patient, personal och observatör.

Handledare eller studenter kan spela patient (om möjligt kan en proffspatient medverka).  Studenter agerar utifrån sina respektive professioner. Studenter och handledare är observatörer.

Studenters medverkan kan variera från observatör till aktör beroende på var studenten befinner sig i sin professionella utveckling.

Studenten kan rapportera patienten, delta i diskussioner och formulera gemensamma mål som ligger till grund för vårdplanering. Studenten kan också få som uppgift att observera teamets kommunikation som t.ex. sker med kommunikationsverktyget SBAR.

Aktiviteterna följs upp vid ett reflektionstillfälle efteråt med återkoppling; dels från aktörerna, dels från observatörerna. 

Utmaningar
Det kan vara svårt för vissa studenter att vara aktörer. Det kan dessutom vara utmanande att få till en situation som uppfattas som verklighetsbaserad. Det senare är dock en viktig framgångsfaktor, t.ex. realistisk träning av hjärtstopp. 

Mer information

KLINSIM Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering inom vårdorganisationer 

Kliniskt Träningscentrum – KTC är en specialutrustad avdelning som erbjuder simulering i kliniska och kommunikativa färdigheter för samtliga studentkategorier och personal inom vårdsektorn.