Teknikträning

Träning för att lära sig och manifestera kunskap om olika tekniska moment

Tidsåtgång: 4 – 6 h 

Medverkande: 2 – 4

Nivå: medel

När ska verktyget användas?

Verktyget används när studenterna behöver tränas på ett enskilt moment för att bli säkra i patientmötet. Verktyget kan användas på två sätt. Två olika professioner, inom vilka studenterna är noviser, kan träna tillsammans. Alternativt kan en profession, inom vilken studenterna är mer erfarna, instruera en annan profession.

Hur gör man?
Studenterna träffas innan och läser på om de teoretiska delarna av det praktiska genomförandet. Exempelvis trycksårsprofylax, förflyttningsteknik, injektionsträning blodprovstagning eller förbandsteknik. Studenterna diskuterar och förklarar
begrepp och tillvägagångsätt för varandra under ca 30 – 45 min.

Teknikträningen genomförs i ett kliniskt träningcenter eller på en alternativ plats ex. på mottagningen. Professionerna kan blandas i övningen och ger varandra feedback på genomförandet.

Efter träningen sker en återsamling där studenterna reflekterar över genomförandet, samverkan och hur interaktionen inom studentgruppen fungerade. Dessutom bör studenterna reflektera över hur de olika professionerna ser på uppgiften: finns det professionsspecifika moment eller professionsövergripande delar?

Utmaningar
Det är svårt att få alla studenter lika delaktiga om vissa moment uppfattas som väldig professionsspecifika. I slutet av utbildningen kan även de tekniska utmaningarna kan vara mindre uttalade. 

Lär dig mer

CAMST Simulatorcentrum – här kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter.